Економічний аналіз

Головна Лекції Самостійні Практичні Cемінари

Тема 4. Логіка і методичні прийоми факторного аналізу


1. Поняття, завдання та етапи проведення факторного аналізу.


Всі явища і процеси господарської діяльності підприємств знаходяться у взаємозв'язку, взаємозалежності і обумовленості. Одні з них безпосередньо пов'язані між собою, інші-опосередковано. Наприклад, на величину валової продукції безпосередній вплив надають такі чинники, як чисельність робітників і рівень продуктивності їх праці. Всі інші фактори впливають на цей показник побічно.

Кожне явище можна розглядати як причину і як наслідок. Наприклад, продуктивність праці можна розглядати, з одного боку, як причину зміни обсягу виробництва, рівня її собівартості, а з іншого - як результат зміни ступеня механізації й автоматизації виробництва, удосконалення організації праці тощо.

Кожен результативний показник залежить від численних і різноманітних факторів. Чим детальніше досліджується вплив факторів на величину результативного показника, тим точніше результати аналізу і оцінка якості роботи підприємств. Звідси важливим методологічним питанням в аналізі господарської діяльності є вивчення і вимірювання впливу факторів на величину досліджуваних економічних показників. Без глибокого і всебічного вивчення факторів не можна зробити обґрунтовані висновки про результати діяльності, виявити резерви виробництва, обґрунтувати плани й управлінські рішення.

Факторний аналіз - це методика комплексного і системного вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних показників.

Основні завдання факторного аналізу:

1. Відбір факторів, що визначають досліджувані результативні показники.
2. Класифікація та систематизація факторів з метою забезпечення комплексного і системного підходу до дослідження їх впливу на результати господарської діяльності.
3. Визначення форми залежності між факторами і результативним показником.
4. Моделювання взаємозв'язків між результативним і факторними показниками.
5. Розрахунок впливу факторів і оцінка ролі кожного з них у зміні величини результативного показника.
6. Робота з факторною моделлю (практичне її використання для управління економічними процесами).

Основні етапи проведення факторного аналізу:

1. Постановка мети аналізу, вибір факторів, які здійснюють вплив на досліджувані результативні показники.
2. Класифікація і систематизація факторів із метою забезпечення можливостей системного підходу.
3. Визначення форми залежності між факторами й результативним показником.
4. Моделювання взаємозв’язків між результативним та факторними показниками, побудова економічно обґрунтованої (з позиції факторного аналізу) факторної моделі.
5. Розрахунок впливу факторів та оцінка ролі кожного з них у зміні величини результативного показника. Проводиться вибір прийому факторного аналізу і підготовка умов для його виконання, реалізація розрахункових процедур.
6. Формулювання висновків за результатами проведених досліджень, підготовка відповідних управлінських рішень.

4. За об’єктами управління:

а) техніко-економічний аналіз господарської діяльності проводять технічні служби підприємства (відділи головного інженера, головного технолога, головного енергетика та інші). Він вивчає взаємодію технічних та економічних процесів, їх вплив на кінцевий результат діяльності:

- статистико-економічний аналіз господарської діяльності вивчає загальні закономірності і тенденції розвитку, масові явища і процеси для загальної оцінки діяльності, контролю за цією діяльністю і визначення основних напрямів розвитку. Цей вид аналізу здійснюють статистичні органи;

- фінансово-економічний аналіз господарської діяльності проводять фінансові служби підприємства, фінансові органи, банки. Основна увага приділяється дослідженню фінансових результатів діяльності підприємства, а саме: прибутковості, рентабельності, виконання фінансового плану, ефективності використання власного та позикового капіталу, зміцнення фінансової стійкості та платоспроможності;

- аудиторський (бухгалтерський) аналіз – це експертна діагностика фінансового стану підприємства. Його проводять аудитори або аудиторські фірми для оцінки фінансової стійкості підприємства, його платоспроможності, прогнозування фінансового стану, уникнення банкрутства;

б) соціально-економічний аналіз господарської діяльності проводять економічні служби, соціологічні лабораторії, статистичні органи для дослідження взаємозв’язку соціальних та економічних процесів, їх взаємозалежності та впливу на результати господарської діяльності:

- економічно-екологічний аналіз досліджує взаємодію економічних та екологічних процесів, зв’язки природи і людини, а також витрати, пов’язані зі збереженням та поліпшенням навколишнього середовища;

- маркетинговий аналіз проводиться службами маркетингу підприємства для дослідження ринків збуту продукції, її конкурентоспроможності, попиту та пропозицій, комерційного ризику, цінової політики. Забезпечує систематичне вивчення різних аспектів маркетингу: самого продукту, ринку цього продукту, каналів розподілу, методів і прийомів збуту, системи ціноутворення, стимулювання збуту, реклами тощо;


Етапи маркетингових досліджень

  • визначення проблеми та цілей дослідження – визначення потреби в проведенні маркетингового дослідження; визначення проблеми; формування цілей маркетингового дослідження;
  • розробка плану дослідження – вибір методів проведення дослідження; визначення необхідної інформації та джерел її отримання; визначення методів збирання необхідних даних; розробка форм для збирання даних; розроблення вибіркового плану і визначення обсягу вибірки;
  • реалізація плану дослідження – збирання даних; аналіз даних;
  • інтерпретація отриманих результатів та їх доведення до керівництва підприємства;

- моніторинг, як вид аналізу, означає постійне і безперервне дослідження функціонування новацій у конкурентному середовищі господарського механізму.


Відбір факторів для аналізу того чи іншого показника здійснюється на основі теоретичних і практичних знань, набутих у цій галузі. При цьому зазвичай виходять з принципу: чим більший комплекс чинників досліджується, тим точніше будуть результати аналізу. Разом з тим необхідно мати на увазі, що якщо цей комплекс факторів розглядається як механічна сума, без урахування їх взаємодії, без виділення головних, визначальних, то висновки можуть бути помилковими. В АГД взаємозв'язане дослідження впливу факторів на величину результативних показників досягається за допомогою їх систематизації, що є одним з основних методологічних питань цієї науки.

Діагностичний (експрес-аналіз) – це спосіб встановлення характеру порушень нормального перебігу економічних процесів на основі типових ознак, які властиві лише для даного порушення; це експрес аналіз, який проводиться з метою отримання оперативної, наочної і простої оцінки існуючого стану, тобто формування діагнозу підприємства за типовими ознаками. Виявлення відповідної ознаки дає змогу швидко і доволі точно встановити характер порушень, не вживаючи додаткових дій. Такий аналіз не вимагає великих витрат часу, його реалізація – складних розрахунків і значного обсягу інформації;

Суть способу ланцюгових підстановок полягає в послідовній почерговій заміні у факторній функціональній моделі, яка описує базисний (плановий) рівень досліджуваного показника, базисних значень факторів на звітні; в обчисленні умовних результативних показників та їх порівнянні для визначення впливу кожного окремого фактору. При послідовній почерговій зміні базисних параметрів на звітні слід дотримуватися такого правила: в першу чергу підлягають заміні кількісні параметри, далі структурні, в останню чергу якісні. До кількісних факторів відносяться обсяг продукції, чисельність працюючих, вартість основних фондів тощо; до структурних - вага окремих показників; до якісних відносяться показники, які характеризують ступінь досягнення певних результатів, або показники, які розраховані відносно одиниці (ціна, продуктивність праці, собівартість одиниці продукції, фондовіддача, матеріалоємність, рентабельність, урожайність з одиниці площі тощо). Якщо у факторній системі міститься кілька кількісних, структурних або якісних факторів, послідовність замін залежить від оцінювання того, які з них є основними, а які похідними; які первинні, а які - вторинні. Водночас слід звернути увагу на те, що при проведенні факторного аналізу деякі показники в одних випадках беруться як якісні, а в інших випадках - як кількісні. Так, при проведенні факторного аналізу рентабельності виробництва прибуток вважається якісним фактором, а рентабельності витрат - кількісним.

Питання для самоконтролю:


1. Розкрийте поняття та види господарської діяльності.

2. Чим відрізняється звичайна і надзвичайна діяльність промислового підприємства?

3. Розкрийте значення економічного аналізу та його роль в управлінні підприємством.

4. Визначте об’єкт та предмет економічного аналізу.

5. Охарактеризуйте основні функції економічного аналізу.

6. Наведіть основні завдання економічного аналізу.

7. Сформулюйте принципи економічного аналізу.

Аналіз господарської діяльності, його мета, предмет, функції та завдання Класифікація видів аналізу господарської діяльності Метод і методика економічного аналізу Логіка і методичні прийоми факторного аналізу Класифікація факторів для потреб економічного аналізу Інформаційна база економічного аналізу Аналіз ефективності використання трудових ресурсів Аналіз фонду оплати праці Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства Аналіз використання нематеріальних активів підприємства Аналіз матеріальних ресурсів Аналіз динаміки виробництва і реалізації продукції Аналіз витрат звичайної діяльності підприємства Аналіз операційних витрат та виробничої собівартості продукції Аналіз фінансового стану Аналіз фінансових умов неплатоспроможності та банкрутства підприємств Аналіз прибутку та рентабельності підприємства