Економічний аналіз

Головна Лекції Самостійні Практичні Cемінари

Тема 11. Аналіз прибутку та рентабельності підприємства


1. Значення, завдання, напрями та інформаційне забезпечення аналізу прибутку та рентабельності підприємства.


Класифікація аналізу господарської діяльності має важливе значення для правильного розуміння його змісту і завдань.


Прибуток і рентабельність є основними критеріями ефективності конкретної виробничої (операційної) діяльності. критеріями вибору інвестиційних проектів, програм оптимізації поточних витрат, фінансових вкладень. У величині прибутку знаходять відображення всі аспекти діяльності суб’єкта господарювання: техніка і технологія, якість і асортимент продукції, організація виробництва та управління, галузеві та інші особливості діяльності.

Прибуток є різницею між ціною товару і витратами на його виробництво. В П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати“ прибуток визначено як суму, на яку доходи суб’єкта господарювання перевищують пов’язані з ними виграти.

Завдання, які вирішуються в процесі аналізу прибутку і рентабельності, джерела інформації, що використовуються при цьому, залежать передусім від інтересів користувачів аналітичної інформації. Менеджери і власники підприємства, наприклад, зацікавлені у вирішенні усіх зазначених вище завдань аналізу з використанням всієї сукупності джерел інформації. Результати такого аналізу можуть становити комерційну таємницю. Податкові органи, аудиторські фірми можуть проводити зовнішній аналіз прибутку на основі даних фінансової і податкової звітності з метою перевірки правильності нарахування прибутку і сплати податків. Банки та потенційних інвесторів цікавлять передусім питання якості прибутку, тобто стійкості та надійності одержання прибутку в найближчій перспективі і в майбутньому з тим, щоб зменшити ризики кредитування підприємства та інвестування коштів в його активи. Постачальникам та іншим партнерам підприємства за господарськими договорами аналіз прибутку і рентабельності дає змогу виробити стратегію відносин з підприємством, спрямовану на мінімізацію фінансового ризику при реалізації господарських договорів.


За просторовою ознакою:

а) внутрішньогосподарський аналіз вивчає діяльність тільки досліджуваного підприємства та його структурних підрозділів;

б) міжгосподарський аналіз дає можливість порівняти результати діяльності кількох підприємств, що дозволяє виявити недоліки в їх діяльності, резерви, передовий досвід і на основі цього дати більш об’єктивну оцінку ефективності діяльності підприємств.


3. За ступенем охоплення об’єктів:

а) комплексний аналіз охоплює всю діяльність підприємства для об’єктивної оцінки досягнутих економічних результатів, організаційно-технічного розвитку і рівня використання виробничих ресурсів;

б) тематичний (цільовий) аналіз передбачає вивчення окремих найбільш актуальних на даний час сторін діяльності.


4. За об’єктами управління:

а) техніко-економічний аналіз господарської діяльності проводять технічні служби підприємства (відділи головного інженера, головного технолога, головного енергетика та інші). Він вивчає взаємодію технічних та економічних процесів, їх вплив на кінцевий результат діяльності:

- статистико-економічний аналіз господарської діяльності вивчає загальні закономірності і тенденції розвитку, масові явища і процеси для загальної оцінки діяльності, контролю за цією діяльністю і визначення основних напрямів розвитку. Цей вид аналізу здійснюють статистичні органи;

- фінансово-економічний аналіз господарської діяльності проводять фінансові служби підприємства, фінансові органи, банки. Основна увага приділяється дослідженню фінансових результатів діяльності підприємства, а саме: прибутковості, рентабельності, виконання фінансового плану, ефективності використання власного та позикового капіталу, зміцнення фінансової стійкості та платоспроможності;

- аудиторський (бухгалтерський) аналіз – це експертна діагностика фінансового стану підприємства. Його проводять аудитори або аудиторські фірми для оцінки фінансової стійкості підприємства, його платоспроможності, прогнозування фінансового стану, уникнення банкрутства;

б) соціально-економічний аналіз господарської діяльності проводять економічні служби, соціологічні лабораторії, статистичні органи для дослідження взаємозв’язку соціальних та економічних процесів, їх взаємозалежності та впливу на результати господарської діяльності:

- економічно-екологічний аналіз досліджує взаємодію економічних та екологічних процесів, зв’язки природи і людини, а також витрати, пов’язані зі збереженням та поліпшенням навколишнього середовища;

- маркетинговий аналіз проводиться службами маркетингу підприємства для дослідження ринків збуту продукції, її конкурентоспроможності, попиту та пропозицій, комерційного ризику, цінової політики. Забезпечує систематичне вивчення різних аспектів маркетингу: самого продукту, ринку цього продукту, каналів розподілу, методів і прийомів збуту, системи ціноутворення, стимулювання збуту, реклами тощо;


Етапи маркетингових досліджень

  • визначення проблеми та цілей дослідження – визначення потреби в проведенні маркетингового дослідження; визначення проблеми; формування цілей маркетингового дослідження;
  • розробка плану дослідження – вибір методів проведення дослідження; визначення необхідної інформації та джерел її отримання; визначення методів збирання необхідних даних; розробка форм для збирання даних; розроблення вибіркового плану і визначення обсягу вибірки;
  • реалізація плану дослідження – збирання даних; аналіз даних;
  • інтерпретація отриманих результатів та їх доведення до керівництва підприємства;

- моніторинг, як вид аналізу, означає постійне і безперервне дослідження функціонування новацій у конкурентному середовищі господарського механізму.


5. За методикою вивчення об’єктів:

а) порівняльний аналіз використовують для оцінки виконання завдань, договірних зобов’язань, прогнозованих показників; зіставлення звітних показників господарської діяльності підприємства з плановими показниками, звітними даними попередніх періодів, показниками конкурентів тощо. Застосування методу порівняння до економічних явищ дає змогу здійснити:

  • горизонтальний порівняльний аналіз – використовується для визначення абсолютних і відносних відхилень фактичного показника від планового, показника попереднього чи базового періоду, середнього рівня чи показників конкурентів;
  • вертикальний порівняльний аналіз – досліджується структура економічних явищ і процесів, а також вплив факторів на рівень результативних показників шляхом порівняння їх величини внаслідок зміни відповідного фактору;
  • трендовий аналіз – застосовують для вивчення відносних темпів зростання і приросту показників за певний період до рівня базового періоду, тобто при дослідженні рядів динаміки;
  • одновимірний порівняльний аналіз – проводять зіставлення за одним або декількома показниками одного об’єкта (підприємства, його структурного підрозділу) або декількох об’єктів за одним показником;
  • багатовимірний порівняльний аналіз – передбачає зіставлення результатів діяльності певних об’єктів за багатьма показниками;

б) діагностичний (експрес-аналіз) – це спосіб встановлення характеру порушень нормального перебігу економічних процесів на основі типових ознак, які властиві лише для даного порушення; це експрес аналіз, який проводиться з метою отримання оперативної, наочної і простої оцінки існуючого стану, тобто формування діагнозу підприємства за типовими ознаками. Виявлення відповідної ознаки дає змогу швидко і доволі точно встановити характер порушень, не вживаючи додаткових дій. Такий аналіз не вимагає великих витрат часу, його реалізація – складних розрахунків і значного обсягу інформації;

Аналіз господарської діяльності, його мета, предмет, функції та завдання Класифікація видів аналізу господарської діяльності Метод і методика економічного аналізу Логіка і методичні прийоми факторного аналізу Класифікація факторів для потреб економічного аналізу Інформаційна база економічного аналізу Аналіз ефективності використання трудових ресурсів Аналіз фонду оплати праці Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства Аналіз використання нематеріальних активів підприємства Аналіз матеріальних ресурсів Аналіз динаміки виробництва і реалізації продукції Аналіз витрат звичайної діяльності підприємства Аналіз операційних витрат та виробничої собівартості продукції Аналіз фінансового стану Аналіз фінансових умов неплатоспроможності та банкрутства підприємств Аналіз прибутку та рентабельності підприємства