Економічний аналіз

Головна Лекції Самостійні Практичні Cемінари

Самостійна робота № 2


Тема: Становлення і розвиток економічного аналізу в Україні

Мета: після засвоєння матеріалу теми студентові необхідно:
- розуміти труднощі становлення і розвитку економічного аналізу в Україні;
- знати українських вчених та науковців, які досліджували питання економічного аналізу;
- оцінити велику роль у становленні економічного аналізу М.І Туган-Барановського;
- розуміти основні проблеми економічного аналізу на сучасному етапі.


Основні питання теми:

1. Труднощі становлення і розвитку економічного аналізу в Україні.

2. Прізвища українських вчених та науковців, які досліджували питання економічного аналізу, їх роль у становленні та розвитку економічного аналізу в Україні.

3. Основні проблеми економічного аналізу на сучасному етапі.


Рекомендована література:

1. Економічний аналіз Навчальний посібник /За ред. проф. Ф.Ф Бутинця. - Житомир. ПП "Рута", 2003. с. 208-212.


Теоретичні відомості

Становлення і розвитку економічного аналізу в Україні.

Історія становлення і розвитку економічного аналізу в Україні не має однозначної характеристики у наукових працях українських вчених. Труднощі в оцінках зумовлені тим, що українські вчені-економісти свої праці публікували різними мовами, переважно російської, через що їх часто вважали російськими вченими.

У XIX ст. представники інтелігенції набували національної свідомості через дослідження життя народу, його культури, економічних і соціальних проблем. Тут значний внесок зробили М. Драгоманов, І. Франко та інші. Зокрема, багато праць І. Франка присвячені питання економіки та статистики. Велику увагу він приділяв статистичному аналізу, надрукувавши низку статей, присвячених проблемам статистичної студії, крайової статистики, і, зокрема. “Статистика яко метода і яко наука”. За результатами проведених досліджень він розробив проект земельної реформи.

Значний внесок у розвиток економічної науки в Україні зробили українські вчені О. Білімович, І. Вернадський, В. Левицький, Є. Слуцький, Г. Цихановський та інші.

У становленні економічного аналізу велика роль належить М.І. Туган- Барановському, який на початку ХХ ст. розробив і практично використав у своїх працях принципові положення теорії економічного аналізу. Зокрема, щодо знаходження закономірного визначення зв’язку висловлених ідей з об’єктивними економічними умовами, аргументації теоретичних концепцій практичними розрахунками. Для того, щоб узагальнити закономірності розвитку споживчої кооперації у 1861-1910 рр., він згрупував відомості про темпи зміни обороту за десятирічними періодами. Крім рядів динаміки, обчислень середніх і відносних величин вчений користувався прийомом статистичних групувань.

М.І Туган-Барановський розглядав у своїх роботах методику та практику дослідження, рухаючись від цифри, від факту, що дозволило йому дійти до висновку, що “кооперація є вищим типом, ніж колективізм”, а від з’єднання кооперативу з політичною партією програють обидві сторони: як партія, так і кооператив.

Значний внесок у розвиток економічного аналізу зробили українські науковці, зокрема, відомі київські вчені-аналітики, професори: І.І. Каракоз, Г.М. Мельничук, В.І. Самоборський, М.Г. Чумаченко.

Слід визнати, що саме українськими вченими було проведено велику роботу з розвитки теорії економічного аналізу й удосконалення його методики. Фактично було підготовлено ґрунт для наступного етапу розвитку економічного аналізу в період переходу до ринкових відносин.

З набуттям Україною незалежності склалися сприятливі умови для становлення справді національної школи економічного аналізу.

Найбільша кількість сучасних навчальних посібників українських авторів присвячена загальними питанням економічного аналізу на підприємствах (автори: М.А. Болюх, П.Ю. Буряк; В.М. Івахненко; В.І. Іващенко; М.Я. Коробов; В.М. Мельник; Є.В. Мних; І.Д. Ференц).

Виконання роботи:

Законспектувати та знати:
- основні передумови становлення економічного аналізу як науки;
- правила для кращого розуміння банкірами фінансової звітності по Джеймсу Кеннону;
- прізвища науковців, які досліджували питання економічного аналізу у світі;
- етапи розвитку економічного аналізу.


Питання для самоконтролю:

1. Назвіть основні передумови виникнення економічного аналізу як науки.

2. Перерахуйте науковців, які досліджували питання економічного аналізу у світі.

3. Охарактеризуйте етапи розвитку економічного аналізу.


Тематичний контроль:

- перевірка конспекту;

- семінарське заняття № 1.

Аналіз господарської діяльності, його мета, предмет, функції та завдання Класифікація видів аналізу господарської діяльності Метод і методика економічного аналізу Логіка і методичні прийоми факторного аналізу Класифікація факторів для потреб економічного аналізу Інформаційна база економічного аналізу Аналіз ефективності використання трудових ресурсів Аналіз фонду оплати праці Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства Аналіз використання нематеріальних активів підприємства Аналіз матеріальних ресурсів Аналіз динаміки виробництва і реалізації продукції Аналіз витрат звичайної діяльності підприємства Аналіз операційних витрат та виробничої собівартості продукції Аналіз фінансового стану Аналіз фінансових умов неплатоспроможності та банкрутства підприємств Аналіз прибутку та рентабельності підприємства