Економічний аналіз

Головна Лекції Самостійні Практичні Cемінари

Питання до підготовки до семінарського заняття 4


1. Охарактеризуйте основні завдання, напрями і джерела інформації аналізу виробництва та реалізації продукції.

2. Поясніть, у чому полягає відмінність між валовою і товарною продукцією, товарною продукцією і реалізованою.

3. Що таке асортимент продукції і як розраховується коефіцієнт асортиментності?

4. Назвіть послідовність проведення аналізу реалізації продукції.

5. Що розуміють під ритмічністю виробництва?

6. Якими показниками оцінюють ритмічність випуску продукції?

7. Розкрийте аналітичне обґрунтування виробничої програми та оцініть її виконання.

8. Як оцінюють виконання договірних зобов’язань підприємства?

9. Наведіть найважливіші для економічного аналізу класифікаційні ознаки витрат підприємства.

10. Сформулюйте мету та охарактеризуйте основні напрями аналізу витрат підприємства.

11. Які джерела інформації використовують для аналізу витрат підприємства?

12. Що таке витрати звичайної діяльності, їх склад?

13. Як аналізують витрати звичайної діяльності?

14. У чому полягають особливості аналізу витрат на одну гривню продукції?

15. Яке значення аналізу витрат на одну гривню продукції для оцінки діяльності підприємства?

16. Які фактори зміни рівня витрат на одну гривню продукції?

17. У чому полягають особливості аналізу структури операційних витрат за економічними елементами?

18. Назвіть особливості аналізу структури операційних витрат за статтями витрат (статтями калькулювання).

19. Поясніть порядок аналізу прямих матеріальних витрат у складі виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).

20. Як проаналізувати прямі витрати на оплату праці у складі виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)?

21. Розкрити сутність аналізу постійних і змінних загальновиробничих витрат.

22. Розкрити методику аналізу непрямих витрат.

Аналіз господарської діяльності, його мета, предмет, функції та завдання Класифікація видів аналізу господарської діяльності Метод і методика економічного аналізу Логіка і методичні прийоми факторного аналізу Класифікація факторів для потреб економічного аналізу Інформаційна база економічного аналізу Аналіз ефективності використання трудових ресурсів Аналіз фонду оплати праці Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства Аналіз використання нематеріальних активів підприємства Аналіз матеріальних ресурсів Аналіз динаміки виробництва і реалізації продукції Аналіз витрат звичайної діяльності підприємства Аналіз операційних витрат та виробничої собівартості продукції Аналіз фінансового стану Аналіз фінансових умов неплатоспроможності та банкрутства підприємств Аналіз прибутку та рентабельності підприємства