Економічний аналіз

Головна Лекції Самостійні Практичні Cемінари

Питання до підготовки до семінарського заняття 5


1. Розкрити першочергові завдання аналізу фінансового стану підприємства.

2. Хто є суб’єктами аналізу фінансового стану підприємства?

3. Розкрийте методи аналізу фінансового стану підприємства.

4. Назвіть види фінансового аналізу.

5. Які показники найважливіші для оцінки фінансового стану?

6. Охарактеризуйте основні напрямки аналізу фінансового стану підприємства.

7. Поясніть особливості загальної оцінки фінансового стану підприємства (експрес-аналізу балансу).

8. Розкрийте методику аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства.

9. Поясніть відмінності між поняттями «неплатоспроможність» і «банкрутство».

10. Які завдання аналізу фінансових передумов неплатоспроможності та банкрутства підприємства?

11. Розкрийте об’єкти та етапи аналізу фінансових передумов неплатоспроможності та банкрутства підприємства.

12. Які фактори впливають на платоспроможність підприємства?

13. Наведіть типи аналізу фінансового стану неплатоспроможних підприємств.

14. Які критерії дозволяють віднести підприємства до фінансово-неспроможного?

15. Пояснити сутність коефіцієнта відновлення (втрати) платоспроможності.

16. В чому полягає аналіз грошових потоків та ділової активності підприємства?

17. У чому полягають мета та завдання аналізу прибутку і рентабельності, які джерела використовують при цьому?

18. Розкрийте основні напрями аналізу прибутку та рентабельності підприємства.

19. Як аналізують і оцінюють рівень і динаміку фінансових результатів діяльності підприємства?

20. Які показники доходів формують фінансові результати діяльності підприємства?

21. Які завдання і методика оцінки показників доходів фінансових результатів діяльності підприємства?

22. Які показники витрат формують фінансові результати діяльності підприємства?

23. Назвіть можливі резерви збільшення прибутку.

24. Проаналізуйте розподіл прибутку підприємства.

25. У чому полягають завдання аналізу рентабельності підприємства, які джерела використовують при цьому?

26. Назвіть основні джерела резервів підвищення рівня рентабельності.

27. У чому полягає сутність показників рентабельності продукції, завдання та механізм їх аналізу.

28. Охарактеризуйте порядок розрахунку та аналізу показників рентабельності продукції.

29. Охарактеризуйте порядок розрахунку та аналізу показників рентабельності капіталу (інвестицій).

Аналіз господарської діяльності, його мета, предмет, функції та завдання Класифікація видів аналізу господарської діяльності Метод і методика економічного аналізу Логіка і методичні прийоми факторного аналізу Класифікація факторів для потреб економічного аналізу Інформаційна база економічного аналізу Аналіз ефективності використання трудових ресурсів Аналіз фонду оплати праці Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства Аналіз використання нематеріальних активів підприємства Аналіз матеріальних ресурсів Аналіз динаміки виробництва і реалізації продукції Аналіз витрат звичайної діяльності підприємства Аналіз операційних витрат та виробничої собівартості продукції Аналіз фінансового стану Аналіз фінансових умов неплатоспроможності та банкрутства підприємств Аналіз прибутку та рентабельності підприємства